cabonlinegroup-hero-railway

Cabonline Group

NO NAME

Hållbarhetsrapportering

Att vi ska ta oss fort framåt mot ett hållbart samhälle är en självklar prioritering för Cabonline och företaget har mätt sin utveckling sedan många år tillbaka. Läs mer nedan om vårt åtagande kring våra utsläpp, vårt gröna ramverk för finansiering och vår årliga hållbarhetsrapport.

Science Based Target initiative

Cabonline tar ledningen i branschen genom att bli norra Europas första taxibolag med klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradiga mål, godkända av Science Based Targets initiative (SBTi).

SBTi är ett icke vinstdrivande globalt samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI), WWF och We Mean Business Coalition. SBTi har upprättat ett ramverk för företag och organisationer att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. För att få sina mål godkända krävs att en kartläggning av utsläppen i hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3) har gjorts och att ambitionsnivån för målsättningarna är i linje med, eller mer aggressiva än, vad som stipuleras i Parisavtalet.

Cabonlines mål omfattar alla utsläpp i värdekedjan, både det man kallar uppströms och nedströms. Uppströms innefattar utsläppen från leverantörerna bakåt i ledet, och nedströms alla utsläpp som uppstår efter företagets egen verksamhet. För Cabonlines räkning görs merparten av utsläppen av de taxibilar som är anslutna via avtal till Cabonline Group, nedströms. Cabonlines åtagande är att minska samtliga utsläpp för att ligga i nivån med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

I april 2023 fick Cabonline sina mål godkända, och arbetar nu för att reducera utsläppen i linje med dessa. Extern rapportering mot målen sker i den årliga hållbarhetsrapporten.

Grönt ramverk för hållbar finansiering

Cabonline har upprättat ett ramverk för hållbarhetsrelaterad finansiering, för att ytterligare integrera hållbarhetsmål i den finansiella verksamheten. Ramverket linjerar med de fem nyckelprinciperna för en så kallad SLB (Sustainability Linked Bond). Status för nyckeltal och mål i ramverket ingår i hållbarhetsrapporterna den årliga hållbarhetsrapporten.

Ramverket i sin helhet, uppföljning och verifieringsrapporter finns under Investerarinformation.

Cabonlines hållbarhetsrapport

Resultatet av våra aktiviteter och strategier har samlats i en årlig hållbarhetsrapport sedan 2017. Länkar till rapporterna finner du nedan:

Hallbarhetsrapport_2023
Hallbarhetsrapport_2022
Hallbarhetsrapport_2021
Hallbarhetsrapport_2020
Hallbarhetsrapport_2019
Hallbarhetsrapport_2018
Sustainability Report 2017